Đề thi toán 6 Toán 6 giữa học kì 2 – Đề số 1

Đề thi Toán 6 giữa học kì 2 – Đề số 1 có thời gian là 45 phút. Đề thi Toán 6 trọng tâm kiến thức xoay quanh các nội dung lý thuyết cơ bản của giữa học kì 2 môn Toán lớp 6

HƯỚNG DẪN LÀM BÀI:

  • Các câu hỏi trắc nghiệm lựa chọn đáp án đúng nhất.
  • Các câu hỏi điền từ (hoặc số) cần viết liền không dấu, giữa các từ (số) cách nhau bằng dấu .
  • Các câu hỏi sắp xếp thì nhấn giữ và kéo thả lên trên hoặc xuống dưới.

YÊU CẦU:

  • Chụp ảnh kết quả bài làm gửi vào nhóm zalo lớp.

ĐỀ GỒM 20 CÂU TRẮC NGHIỆM, CÁC EM HÃY LỰA CHỌN ĐÁP ÁN PHÙ HỢP
_________________________________

1. Cho A=1-7+13-19+25-31+.... Số hạng thứ 2020 của A
2. Giá trị của x thỏa mãn (7x-11)^3=2^5.5^2+200
3. Tổng tất cả các giá trị của ninmathbb{Z} để A=dfrac{n^2+3}{n-1}inmathbb{Z}
4. Khi so sánh hai lũy thừa 5^{36}11^{24}. Bạn Mạnh làm như sau

Bước 1: Ta có 5^{36}=(5^3)^{12}=125^{12}11^{24}=(11^2)^{12}=121^{12}

Bước 2: Do 121^{12}<125^{12}

Bước 3: Vậy 5^{36}>11^{24}

Em thấy bạn Mạnh đã làm đúng hay sai? Nếu sai thì sai từ bước nào?
5. Cho các tập hợp P={1;2;3;4}, Q={3;4;5}. Tập hợp M vừa là tập hợp con của P, vừa là tập hợp con của Q
6. Tổng các số tự nhiên có trong tập hợp Q={1988;1990;1992;...;2020}
7. Tổng S=3+5+7+...+2021 có bao nhiêu số hạng
8. Kết quả của phép tính 9!-8!-7!.8^2 (trong đó kí hiệu n! đọc là n giai thừa, n!=n.(n-1).(n-2)...3.2.1) bằng
9. Giá trị của x, thỏa mãn 125:5^{2x}=5
10. Cho biểu thức A=5^{11}+5^{12}+5^{13}+...+5^{200}. Khẳng định nào dưới đây là đúng
11. Cho A=3+3^2+3^3+...+3^{100}. Giá trị của số tự nhiên n thỏa mãn 2A+3=3^n
12. Một đội y tế có 72 bác sĩ và 324 y tá. Có thể chia đội y tế nhiều nhất thành mấy tổ để số bác sĩ và y tá được chia đều cho các tổ?
13. Tập hợp A các số tự nhiên không vượt quá 3 được viết như sau
14. Cho n đường thẳng trong đó bất cứ hai đường thẳng nào cũng cắt nhau, không có ba đường thẳng nào đồng quy. Biết rằng số giao điểm của các đường thẳng đó là 780. Giá trị của n
15. Tập hợp P các số tự nhiên x thỏa mãn x-2=x+2
16. ƯCLN(120,168)
17. Giá trị m.n^2, biết m=7, n=-6 có kết quả là
18. Rút gọn biểu thức 3^1+3^2+3^3+...+3^{15} ta được
19. Giá trị nhỏ nhất của R=|x-dfrac{1}{3}|-dfrac{1}{3}, với xinmathbb{Z}
20. Cho a,b là hai số tự nhiên liên tiếp, a<ba.b=600. Khi đó giá trị 2a-b
21. Gọi M là tổng giữa số chia và thương của một phép chia, có số bị chia bằng 145, số dư bằng 12. Biết rằng thương khác 1 (số chia và thương là các số tự nhiên). Giá trị của M bằng
22. Cho hình vẽ sau

Có bao nhiêu đường thẳng trong hình
23. Cho A=1-7+13-19+25-31+.... Biết A=181. Hỏi A có bao nhiêu số hạng
24. Trong 50 kg nước biển có 2 kg muối. Tỉ số phần trăm của muối trong nước biển là
25. Cho hình vẽ gồm các đường thẳng, đoạn thẳng, tia như sau

Có bao nhiêu giao điểm được tạo thành giữa chúng

 
26. Khi so sánh hai lũy thừa 27^{11}81^{8}. Bạn Mạnh làm như sau

Bước 1: Ta có 27^{11}=(3^3)^{11}=3^{33}81^8=(3^4)^8=3^{32}

Bước 2: Do 3^{32}<3^{33}

Bước 3: Vậy 27^{11}<81^8

Em thấy bạn Mạnh đã làm đúng hay sai? Nếu sai thì sai từ bước nào?
27. Cho hình vẽ gồm các đường thẳng, đoạn thẳng, tia như sau

Có bao nhiêu đường thẳng, tia cắt đoạn thẳng AB
28. Có bao nhiêu số tự nhiên có ba chữ số, trong đó có đúng một chữ số 5
29. Khi so sánh hai lũy thừa 5^{23}6.5^{22}. Bạn Mạnh làm như sau

Bước 1: Ta có 6.5^{22}=(5+1).5^{22}=5.5^{22}+5^{22}=5^{23}+5^{22}

Bước 2: Do 5^{23}<5^{23}+5^{22}

Bước 3: Vậy 5^{23}>6.5^{22}

Em thấy bạn Mạnh đã làm đúng hay sai? Nếu sai thì sai từ bước nào?
30. Giá trị của biểu thức dfrac{101+100+99+98+...+3+2+1}{101-100+99-98+...+3-2+1} bằng
31. Cho góc bẹt xOy, trên tia Ox lấy điểm A, sao cho OA=2 cm, trên tia Oy lấy hai điểm MB, sao cho OM=1 cm; OB=4 cm. Khẳng định nào sau đây là đúng
32. Giá trị của biểu thức dfrac{2^{10}.13+2^{10}.65}{2^8.104} bằng
33. Tập hợp các số tự nhiên kí hiệu mathbb{N}={0;1;2;3;...} có số phần tử là:
34. Cho hình vẽ sau

Khẳng định nào dưới đây là sai
35. Giá trị của biểu thức A=dfrac{1}{1.2}+dfrac{1}{2.3}+dfrac{1}{3.4}+...+dfrac{1}{n.(n+1)}, n>1 bằng
36. Cho A=1-7+13-19+25-31+.... Biết A80 số hạng. Giá trị của A
37. Có bao nhiêu số tự nhiên chia hết cho 4 gồm 4 chữ số mà chữ số tận cùng là 2
38. Trong các số tự nhiên từ 1 đến 100 có bao nhiêu số chia hết cho 2 mà không chia hết cho 3
39. Kết quả của phép tính (-12)+(-7)-2-|-8|
40. Cho n điểm trong đó không có ba điểm nào thẳng hàng. Cứ qua hai điểm ta vẽ một đường thẳng. Biết rằng có tất cả 105 đường thẳng. Giá trị của n
41. Giá trị của biểu thức 1+2+3+...+n bằng
42. Cho hình vẽ sau

Có bao nhiêu đoạn thẳng trong hình

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN