Đề thi toán 6 Toán 6 giữa học kì 2 – Đề số 1

Đề thi Toán 6 giữa học kì 2 – Đề số 1 có thời gian là 45 phút. Đề thi Toán 6 trọng tâm kiến thức xoay quanh các nội dung lý thuyết cơ bản của giữa học kì 2 môn Toán lớp 6

HƯỚNG DẪN LÀM BÀI:

  • Các câu hỏi trắc nghiệm lựa chọn đáp án đúng nhất.
  • Các câu hỏi điền từ (hoặc số) cần viết liền không dấu, giữa các từ (số) cách nhau bằng dấu .
  • Các câu hỏi sắp xếp thì nhấn giữ và kéo thả lên trên hoặc xuống dưới.

YÊU CẦU:

  • Chụp ảnh kết quả bài làm gửi vào nhóm zalo lớp.

ĐỀ GỒM 20 CÂU TRẮC NGHIỆM, CÁC EM HÃY LỰA CHỌN ĐÁP ÁN PHÙ HỢP
_________________________________

1. Cho A=3+3^2+3^3+...+3^{100}. Giá trị của số tự nhiên n thỏa mãn 2A+3=3^n
2. Cho A=1-7+13-19+25-31+.... Biết A=181. Hỏi A có bao nhiêu số hạng
3. Khi so sánh hai lũy thừa 27^{11}81^{8}. Bạn Mạnh làm như sau

Bước 1: Ta có 27^{11}=(3^3)^{11}=3^{33}81^8=(3^4)^8=3^{32}

Bước 2: Do 3^{32}<3^{33}

Bước 3: Vậy 27^{11}<81^8

Em thấy bạn Mạnh đã làm đúng hay sai? Nếu sai thì sai từ bước nào?
4. Cho góc bẹt xOy, trên tia Ox lấy điểm A, sao cho OA=2 cm, trên tia Oy lấy hai điểm MB, sao cho OM=1 cm; OB=4 cm. Khẳng định nào sau đây là đúng
5. Cho hình vẽ gồm các đường thẳng, đoạn thẳng, tia như sau

Có bao nhiêu đường thẳng, tia cắt đoạn thẳng AB
6. Cho hình vẽ gồm các đường thẳng, đoạn thẳng, tia như sau

Có bao nhiêu giao điểm được tạo thành giữa chúng

 
7. Có bao nhiêu số tự nhiên có ba chữ số, trong đó có đúng một chữ số 5
8. Tổng S=3+5+7+...+2021 có bao nhiêu số hạng
9. Tập hợp A các số tự nhiên không vượt quá 3 được viết như sau
10. Giá trị m.n^2, biết m=7, n=-6 có kết quả là
11. ƯCLN(120,168)
12. Cho n điểm trong đó không có ba điểm nào thẳng hàng. Cứ qua hai điểm ta vẽ một đường thẳng. Biết rằng có tất cả 105 đường thẳng. Giá trị của n
13. Cho biểu thức A=5^{11}+5^{12}+5^{13}+...+5^{200}. Khẳng định nào dưới đây là đúng
14. Giá trị của biểu thức A=dfrac{1}{1.2}+dfrac{1}{2.3}+dfrac{1}{3.4}+...+dfrac{1}{n.(n+1)}, n>1 bằng
15. Kết quả của phép tính (-12)+(-7)-2-|-8|
16. Tổng các số tự nhiên có trong tập hợp Q={1988;1990;1992;...;2020}
17. Cho hình vẽ sau

Có bao nhiêu đoạn thẳng trong hình
18. Rút gọn biểu thức 3^1+3^2+3^3+...+3^{15} ta được
19. Cho A=1-7+13-19+25-31+.... Biết A80 số hạng. Giá trị của A
20. Giá trị của x, thỏa mãn 125:5^{2x}=5
21. Gọi M là tổng giữa số chia và thương của một phép chia, có số bị chia bằng 145, số dư bằng 12. Biết rằng thương khác 1 (số chia và thương là các số tự nhiên). Giá trị của M bằng
22. Khi so sánh hai lũy thừa 5^{23}6.5^{22}. Bạn Mạnh làm như sau

Bước 1: Ta có 6.5^{22}=(5+1).5^{22}=5.5^{22}+5^{22}=5^{23}+5^{22}

Bước 2: Do 5^{23}<5^{23}+5^{22}

Bước 3: Vậy 5^{23}>6.5^{22}

Em thấy bạn Mạnh đã làm đúng hay sai? Nếu sai thì sai từ bước nào?
23. Cho a,b là hai số tự nhiên liên tiếp, a<ba.b=600. Khi đó giá trị 2a-b
24. Tổng tất cả các giá trị của ninmathbb{Z} để A=dfrac{n^2+3}{n-1}inmathbb{Z}
25. Cho n đường thẳng trong đó bất cứ hai đường thẳng nào cũng cắt nhau, không có ba đường thẳng nào đồng quy. Biết rằng số giao điểm của các đường thẳng đó là 780. Giá trị của n
26. Khi so sánh hai lũy thừa 5^{36}11^{24}. Bạn Mạnh làm như sau

Bước 1: Ta có 5^{36}=(5^3)^{12}=125^{12}11^{24}=(11^2)^{12}=121^{12}

Bước 2: Do 121^{12}<125^{12}

Bước 3: Vậy 5^{36}>11^{24}

Em thấy bạn Mạnh đã làm đúng hay sai? Nếu sai thì sai từ bước nào?
27. Kết quả của phép tính 9!-8!-7!.8^2 (trong đó kí hiệu n! đọc là n giai thừa, n!=n.(n-1).(n-2)...3.2.1) bằng
28. Tập hợp các số tự nhiên kí hiệu mathbb{N}={0;1;2;3;...} có số phần tử là:
29. Trong các số tự nhiên từ 1 đến 100 có bao nhiêu số chia hết cho 2 mà không chia hết cho 3
30. Giá trị của biểu thức dfrac{101+100+99+98+...+3+2+1}{101-100+99-98+...+3-2+1} bằng
31. Cho các tập hợp P={1;2;3;4}, Q={3;4;5}. Tập hợp M vừa là tập hợp con của P, vừa là tập hợp con của Q
32. Giá trị của biểu thức 1+2+3+...+n bằng
33. Một đội y tế có 72 bác sĩ và 324 y tá. Có thể chia đội y tế nhiều nhất thành mấy tổ để số bác sĩ và y tá được chia đều cho các tổ?
34. Giá trị của biểu thức dfrac{2^{10}.13+2^{10}.65}{2^8.104} bằng
35. Cho hình vẽ sau

Có bao nhiêu đường thẳng trong hình
36. Tập hợp P các số tự nhiên x thỏa mãn x-2=x+2
37. Trong 50 kg nước biển có 2 kg muối. Tỉ số phần trăm của muối trong nước biển là
38. Cho A=1-7+13-19+25-31+.... Số hạng thứ 2020 của A
39. Giá trị của x thỏa mãn (7x-11)^3=2^5.5^2+200
40. Giá trị nhỏ nhất của R=|x-dfrac{1}{3}|-dfrac{1}{3}, với xinmathbb{Z}
41. Có bao nhiêu số tự nhiên chia hết cho 4 gồm 4 chữ số mà chữ số tận cùng là 2
42. Cho hình vẽ sau

Khẳng định nào dưới đây là sai

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN