Đề thi thử toán 6 lần 5

TỪ ĐỀ THI NÀY THẦY SẼ THÊM PHẦN HƯỚNG DẪN NHỮNG CÂU MỌI NGƯỜI HAY SAI Ở MỤC ĐÁP ÁN

ĐỀ GỒM 20 CÂU TRẮC NGHIỆM, CÁC EM HÃY LỰA CHỌN ĐÁP ÁN PHÙ HỢP
____________________________________________________________________________

1. Cho các khẳng định sau
 1. Số nguyên tố là số tự nhiên nhỏ hơn 1, chỉ có hai ước là 1 và chính nó
 2. Hợp số là số tự nhiên lớn hơn 1, có nhiều hơn hai ước
 3. Có hai số tự nhiên liên tiếp đều là số nguyên tố
Số khẳng định sai là
2. Cho hình vẽ (Hình 1). Cách gọi nào sau đây là đúng

3. Cho đoạn thẳng AB=8 cm. Gọi O là một điểm nằm giữa AB sao cho OA=6 cm, MN lần lượt là trung điểm của OAOB. Khẳng định nào sau đây là sai
4. Tổng 11+13+15+17+...+999 có bao nhiêu số hạng
5. Học sinh toàn trường khi xếp hàng 10, hàng 12, hàng 15 đều không thừa em nào. Biết rằng tổng số học sinh trong khoảng từ 450 đến 500. Số học sinh toàn trường là
6. Cho các tập hợp M, N, P như hình vẽ sau

Tập hợp Pcap N có số phần tử là
7. Tổng tất cả các số có 3 chữ số, mà khi chia cho cả 2;3;57 đều có số dư là 1, bằng
8. Cho các tập hợp M, N, P như hình vẽ sau

Tập hợp Pcap M
9. Khi bỏ dấu ngoặc trong biểu thức 2020-(2021-2022+2023) ta được
10. Cho overline{abcd} là số lớn nhất, khi chia cho các số 11;13;17 thì đều có dư bằng 7. Khi đó a+b+c+d bằng
11. Cho các khẳng định sau
 1. Một tập hợp có thể có một phần tử, có nhiều phần tử, có vô số phần tử. Tập hợp không có phần tử nào gọi là tập hợp rỗng và được kí hiệu là varnothing
 2. Nếu mọi phần tử của tập hợp A đều thuộc tập hợp B thì tập hợp A gọi là tập hợp con của tập hợp B. Ta kí hiệu Acap B
 3. Nếu mọi phần tử của tập hợp A đều thuộc tập hợp B và mọi phần tử của tập hợp B đều thuộc tập hợp A thì tập hợp A bằng tập hợp B.
Số khẳng định đúng là
12. Cho các khẳng định sau
 1. Các số có chữ số tận cùng là chữ số 0;2;4;8 thì chia hết cho 2. Và chỉ những số đó mới chia hết cho 2
 2. Các số có chữ số tận cùng là 05 thì không chia hết cho 5. Và chỉ những số đó mới chia hết cho 5
 3. Các số có tổng các chữ số chia hết cho 9 thì chia hết cho 3
Số các khẳng định sai là
13. Số phần tử của tập hợp A={2010;2011;2012;...;2022}
14. Trên tia Ox lấy điểm A, B sao cho OA=3 cm, OB=5 cm. Trên tia đối của tia Ox lấy điểm C sao cho AC=6 cm. Khẳng định nào sau đây là đúng
15. Cho 10 đường thẳng phân biệt, cắt nhau từng đôi một và không có 3 đường thẳng nào đồng quy. Số giao điểm được tạo thành là
16. Cho các tập hợp M, N, P như hình vẽ sau

Khẳng định nào dưới đây là sai
17. Người ta thống kê được những người tiếp xúc gần với một bệnh nhân nhiễm virút Covid-19 là 44 người. Giả sử, khả năng lây nhiễm là 27% và những người còn lại không có tiếp xúc gần với nhau. Hỏi có tất cả bao nhiêu người nhiễm bệnh
18. Chọn câu đúng trong các câu sau
19. Kết quả của phép tính |-123|+|-456|+(-789+456^0)-(-2)^2 bằng
20. Cho M là tập hợp các số nguyên tố có một chữ số. Tập hợp M gồm có số phần tử là
21. Cho các tập hợp M, N, P như hình vẽ sau

Tập hợp P có số phần tử là
22. Cho các khẳng định sau
 1. Lũy thừa bậc n của a là tích của n thừa số bằng nhau, mỗi thừa số bằng n
 2. Khi nhân hai lũy thừa cùng cơ số, ta giữ nguyên cơ số và cộng các số mũ a^m.a^n=a^{m+n}
 3. Khi chia hai lũy thừa cùng cơ số, ta giữ nguyên cơ số và trừ các số mũ a^m:a^n=a^{m-n} với aneq 0; mleq n
Số các khẳng định sai là
23. Giá trị của biểu thức dfrac{1978.1979+1980.21+1958}{1980.1979-1978.1979}
24. Kết quả của phép tính 23^2:[2^{2020}:4^{1010}+(10.2^2-2.3^2)] bằng
25. Cho S=4^0+4^1+4^2+4^3+...+4^{35}. Khẳng định nào dưới đây là đúng
26. Cho overline{abc} là số tự nhiên có 3 chữ số, biết b^2=acoverline{abc}-overline{cba}=495. Khi đó giá trị a+b+c bằng
27. Cho các khẳng định sau
 1. Khi chuyển một số hạng từ vế này sang vế kia của một đẳng thức, ta phải đổi dấu số hạng đó (dấu "+" đổi thành dấu "-", dấu "-" đổi thành dấu "+")
 2. Cho hai số nguyên ab, trong đó bne 0. Nếu có số nguyên k sao cho a=bk thì ta nói a chia hết cho b
 3. Trong ba điểm thẳng hàng, có một điểm và chỉ một điểm nằm giữa hai điểm còn lại
Số khẳng định đúng là
28. Tổng tất cả các số tự nhiên n thỏa mãn 2n+5 chia hết cho n+1
29. Biết số overline{a58b} chia hết cho cả 2;59. Khi đó a+2b bằng
30. Cho các tập hợp M, N, P như hình vẽ sau

Tập hợp Ncap M

 

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN