Đề thi đáp án Toán 7 giữa học kì 2 Trường THCS Xuân Đỉnh năm 2018

Đề thi đáp án Toán 7 giữa học kì 2 Trường THCS Xuân Đỉnh năm 2018.

Đề thi đáp án Toán 7 giữa học kì 2 Trường THCS Xuân Đỉnh năm 2018; Thời gian làm bài 90 phút; Đề kiểm tra gồm 5 câu hỏi. Dưới đây là phần mô tả một số câu hỏi có trong đề thi.

TRÍCH DẪN ĐỀ THI

Bài 3 (2 điểm): Cho hai đa thức sau

[latexpage]$P=-x^3y-cy+x^2+4x^3y+2xy+1$[latexpage]

[latexpage]$Q=x^3y-8xy-5+2x^3y+9x^2+4-10x^2$[latexpage]

  1. Thu gọn đa thức P và Q. Xác định bậc của đa thức P và Q sau khi thu gọn.
  2. Tính A = P + Q và B = P – Q
  3. Tính giá trị của đa thức A khi x = 1 và y = -1

Bài 4 (3,5 điểm): Cho [latexpage]$\triangle ABC$[latexpage] cân tại A [latexpage]$\widehat{A}<90^0$[latexpage]. Gọi I là trung điểm của BC. Kẻ [latexpage]$IH\perp BA$[latexpage] [latexpage]$(H\inAB)$[latexpage], [latexpage]$IK\perp AC$[latexpage] [latexpage]$(K\inAC)$[latexpage]

  1. Chứng minh [latexpage]$\triangle IHB=\triangle IKC$[latexpage]
  2. So sánh IB và IK
  3. Kéo dài KI và AB cắt nhau tại E, kéo dài HI và AC cắt nhau tại F. Chứng minh [latexpage]$\triangle AEF$[latexpage] cân.
  4. Chứng minh HK // EF

Nếu các bạn thấy trang Ươm mầm hữu ích, các bạn hãy ấn “Thích” và “Chia sẻ” lên trang Facebook của bạn để cho nhiều người cùng sử dụng (sau khi ấn “Thích” và “Chia sẻ”, các bạn sẽ được thi thử miễn phí không bị giới hạn bởi số đề thi). Ươm mầm tri thức sẽ cập nhật càng nhiều đề thi, đáp án và nhiều tính năng khác nữa.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN