ĐỀ KIỂM TRA THỬ TOÁN 6 LẦN 4 NGÀY 04/03/2020

ĐỀ GỒM 20 CÂU TRẮC NGHIỆM, CÁC EM HÃY LỰA CHỌN ĐÁP ÁN PHÙ HỢP
_________________________________

1. Cho biểu thức A=5^{11}+5^{12}+5^{13}+...+5^{200}. Khẳng định nào dưới đây là đúng
2. Cho các tập hợp P={1;2;3;4}, Q={3;4;5}. Tập hợp M vừa là tập hợp con của P, vừa là tập hợp con của Q
3. Tập hợp A các số tự nhiên không vượt quá 3 được viết như sau
4. Tổng S=3+5+7+...+2021 có bao nhiêu số hạng
5. Tập hợp P các số tự nhiên x thỏa mãn x-2=x+2
6. Cho hình vẽ gồm các đường thẳng, đoạn thẳng, tia như sau

Có bao nhiêu đường thẳng, tia cắt đoạn thẳng AB
7. Cho góc bẹt xOy, trên tia Ox lấy điểm A, sao cho OA=2 cm, trên tia Oy lấy hai điểm MB, sao cho OM=1 cm; OB=4 cm. Khẳng định nào sau đây là đúng
8. Khi so sánh hai lũy thừa 27^{11}81^{8}. Bạn Mạnh làm như sau

Bước 1: Ta có 27^{11}=(3^3)^{11}=3^{33}81^8=(3^4)^8=3^{32}

Bước 2: Do 3^{32}<3^{33}

Bước 3: Vậy 27^{11}<81^8

Em thấy bạn Mạnh đã làm đúng hay sai? Nếu sai thì sai từ bước nào?
9. Có bao nhiêu số tự nhiên có ba chữ số, trong đó có đúng một chữ số 5
10. Giá trị của x, thỏa mãn 125:5^{2x}=5
11. Có bao nhiêu số tự nhiên chia hết cho 4 gồm 4 chữ số mà chữ số tận cùng là 2
12. Kết quả của phép tính (-12)+(-7)-2-|-8|
13. Gọi M là tổng giữa số chia và thương của một phép chia, có số bị chia bằng 145, số dư bằng 12. Biết rằng thương khác 1 (số chia và thương là các số tự nhiên). Giá trị của M bằng
14. Tổng các số tự nhiên có trong tập hợp Q={1988;1990;1992;...;2020}
15. Trong 50 kg nước biển có 2 kg muối. Tỉ số phần trăm của muối trong nước biển là
16. Cho A=1-7+13-19+25-31+.... Số hạng thứ 2020 của A
17. Trong các số tự nhiên từ 1 đến 100 có bao nhiêu số chia hết cho 2 mà không chia hết cho 3
18. Kết quả của phép tính 9!-8!-7!.8^2 (trong đó kí hiệu n! đọc là n giai thừa, n!=n.(n-1).(n-2)...3.2.1) bằng
19. Tập hợp các số tự nhiên kí hiệu mathbb{N}={0;1;2;3;...} có số phần tử là:
20. Giá trị nhỏ nhất của R=|x-dfrac{1}{3}|-dfrac{1}{3}, với xinmathbb{Z}
21. Giá trị m.n^2, biết m=7, n=-6 có kết quả là
22. Cho A=3+3^2+3^3+...+3^{100}. Giá trị của số tự nhiên n thỏa mãn 2A+3=3^n
23. Giá trị của biểu thức dfrac{2^{10}.13+2^{10}.65}{2^8.104} bằng
24. Khi so sánh hai lũy thừa 5^{23}6.5^{22}. Bạn Mạnh làm như sau

Bước 1: Ta có 6.5^{22}=(5+1).5^{22}=5.5^{22}+5^{22}=5^{23}+5^{22}

Bước 2: Do 5^{23}<5^{23}+5^{22}

Bước 3: Vậy 5^{23}>6.5^{22}

Em thấy bạn Mạnh đã làm đúng hay sai? Nếu sai thì sai từ bước nào?
25. Cho A=1-7+13-19+25-31+.... Biết A=181. Hỏi A có bao nhiêu số hạng
26. ƯCLN(120,168)
27. Cho a,b là hai số tự nhiên liên tiếp, a<ba.b=600. Khi đó giá trị 2a-b
28. Khi so sánh hai lũy thừa 5^{36}11^{24}. Bạn Mạnh làm như sau

Bước 1: Ta có 5^{36}=(5^3)^{12}=125^{12}11^{24}=(11^2)^{12}=121^{12}

Bước 2: Do 121^{12}<125^{12}

Bước 3: Vậy 5^{36}>11^{24}

Em thấy bạn Mạnh đã làm đúng hay sai? Nếu sai thì sai từ bước nào?
29. Cho hình vẽ sau

Khẳng định nào dưới đây là sai
30. Giá trị của biểu thức 1+2+3+...+n bằng
31. Cho hình vẽ gồm các đường thẳng, đoạn thẳng, tia như sau

Có bao nhiêu giao điểm được tạo thành giữa chúng

 
32. Cho hình vẽ sau

Có bao nhiêu đoạn thẳng trong hình
33. Cho hình vẽ sau

Có bao nhiêu đường thẳng trong hình
34. Giá trị của biểu thức dfrac{101+100+99+98+...+3+2+1}{101-100+99-98+...+3-2+1} bằng
35. Cho A=1-7+13-19+25-31+.... Biết A80 số hạng. Giá trị của A
36. Rút gọn biểu thức 3^1+3^2+3^3+...+3^{15} ta được
37. Cho n đường thẳng trong đó bất cứ hai đường thẳng nào cũng cắt nhau, không có ba đường thẳng nào đồng quy. Biết rằng số giao điểm của các đường thẳng đó là 780. Giá trị của n
38. Tổng tất cả các giá trị của ninmathbb{Z} để A=dfrac{n^2+3}{n-1}inmathbb{Z}
39. Giá trị của biểu thức A=dfrac{1}{1.2}+dfrac{1}{2.3}+dfrac{1}{3.4}+...+dfrac{1}{n.(n+1)}, n>1 bằng
40. Cho n điểm trong đó không có ba điểm nào thẳng hàng. Cứ qua hai điểm ta vẽ một đường thẳng. Biết rằng có tất cả 105 đường thẳng. Giá trị của n
41. Giá trị của x thỏa mãn (7x-11)^3=2^5.5^2+200
42. Một đội y tế có 72 bác sĩ và 324 y tá. Có thể chia đội y tế nhiều nhất thành mấy tổ để số bác sĩ và y tá được chia đều cho các tổ?

 

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN