ĐỀ KIỂM TRA THỬ TOÁN 6 LẦN 4 NGÀY 04/03/2020

ĐỀ GỒM 20 CÂU TRẮC NGHIỆM, CÁC EM HÃY LỰA CHỌN ĐÁP ÁN PHÙ HỢP
_________________________________

1. Tập hợp P các số tự nhiên x thỏa mãn x-2=x+2
2. Cho n đường thẳng trong đó bất cứ hai đường thẳng nào cũng cắt nhau, không có ba đường thẳng nào đồng quy. Biết rằng số giao điểm của các đường thẳng đó là 780. Giá trị của n
3. Khi so sánh hai lũy thừa 5^{23}6.5^{22}. Bạn Mạnh làm như sau

Bước 1: Ta có 6.5^{22}=(5+1).5^{22}=5.5^{22}+5^{22}=5^{23}+5^{22}

Bước 2: Do 5^{23}<5^{23}+5^{22}

Bước 3: Vậy 5^{23}>6.5^{22}

Em thấy bạn Mạnh đã làm đúng hay sai? Nếu sai thì sai từ bước nào?
4. Cho hình vẽ sau

Khẳng định nào dưới đây là sai
5. Cho hình vẽ sau

Có bao nhiêu đường thẳng trong hình
6. Trong các số tự nhiên từ 1 đến 100 có bao nhiêu số chia hết cho 2 mà không chia hết cho 3
7. Cho góc bẹt xOy, trên tia Ox lấy điểm A, sao cho OA=2 cm, trên tia Oy lấy hai điểm MB, sao cho OM=1 cm; OB=4 cm. Khẳng định nào sau đây là đúng
8. Khi so sánh hai lũy thừa 27^{11}81^{8}. Bạn Mạnh làm như sau

Bước 1: Ta có 27^{11}=(3^3)^{11}=3^{33}81^8=(3^4)^8=3^{32}

Bước 2: Do 3^{32}<3^{33}

Bước 3: Vậy 27^{11}<81^8

Em thấy bạn Mạnh đã làm đúng hay sai? Nếu sai thì sai từ bước nào?
9. Cho A=3+3^2+3^3+...+3^{100}. Giá trị của số tự nhiên n thỏa mãn 2A+3=3^n
10. Cho hình vẽ sau

Có bao nhiêu đoạn thẳng trong hình
11. Rút gọn biểu thức 3^1+3^2+3^3+...+3^{15} ta được
12. Tập hợp các số tự nhiên kí hiệu mathbb{N}={0;1;2;3;...} có số phần tử là:
13. Tổng tất cả các giá trị của ninmathbb{Z} để A=dfrac{n^2+3}{n-1}inmathbb{Z}
14. Cho n điểm trong đó không có ba điểm nào thẳng hàng. Cứ qua hai điểm ta vẽ một đường thẳng. Biết rằng có tất cả 105 đường thẳng. Giá trị của n
15. Tập hợp A các số tự nhiên không vượt quá 3 được viết như sau
16. Giá trị của x thỏa mãn (7x-11)^3=2^5.5^2+200
17. Giá trị nhỏ nhất của R=|x-dfrac{1}{3}|-dfrac{1}{3}, với xinmathbb{Z}
18. Một đội y tế có 72 bác sĩ và 324 y tá. Có thể chia đội y tế nhiều nhất thành mấy tổ để số bác sĩ và y tá được chia đều cho các tổ?
19. Giá trị của biểu thức dfrac{2^{10}.13+2^{10}.65}{2^8.104} bằng
20. Cho biểu thức A=5^{11}+5^{12}+5^{13}+...+5^{200}. Khẳng định nào dưới đây là đúng
21. Giá trị của biểu thức A=dfrac{1}{1.2}+dfrac{1}{2.3}+dfrac{1}{3.4}+...+dfrac{1}{n.(n+1)}, n>1 bằng
22. Khi so sánh hai lũy thừa 5^{36}11^{24}. Bạn Mạnh làm như sau

Bước 1: Ta có 5^{36}=(5^3)^{12}=125^{12}11^{24}=(11^2)^{12}=121^{12}

Bước 2: Do 121^{12}<125^{12}

Bước 3: Vậy 5^{36}>11^{24}

Em thấy bạn Mạnh đã làm đúng hay sai? Nếu sai thì sai từ bước nào?
23. Kết quả của phép tính (-12)+(-7)-2-|-8|
24. Cho A=1-7+13-19+25-31+.... Biết A=181. Hỏi A có bao nhiêu số hạng
25. Giá trị của biểu thức dfrac{101+100+99+98+...+3+2+1}{101-100+99-98+...+3-2+1} bằng
26. Cho a,b là hai số tự nhiên liên tiếp, a<ba.b=600. Khi đó giá trị 2a-b
27. Cho các tập hợp P={1;2;3;4}, Q={3;4;5}. Tập hợp M vừa là tập hợp con của P, vừa là tập hợp con của Q
28. Có bao nhiêu số tự nhiên chia hết cho 4 gồm 4 chữ số mà chữ số tận cùng là 2
29. Kết quả của phép tính 9!-8!-7!.8^2 (trong đó kí hiệu n! đọc là n giai thừa, n!=n.(n-1).(n-2)...3.2.1) bằng
30. Cho A=1-7+13-19+25-31+.... Biết A80 số hạng. Giá trị của A
31. Cho hình vẽ gồm các đường thẳng, đoạn thẳng, tia như sau

Có bao nhiêu giao điểm được tạo thành giữa chúng

 
32. Giá trị của x, thỏa mãn 125:5^{2x}=5
33. Giá trị của biểu thức 1+2+3+...+n bằng
34. Tổng các số tự nhiên có trong tập hợp Q={1988;1990;1992;...;2020}
35. Giá trị m.n^2, biết m=7, n=-6 có kết quả là
36. Gọi M là tổng giữa số chia và thương của một phép chia, có số bị chia bằng 145, số dư bằng 12. Biết rằng thương khác 1 (số chia và thương là các số tự nhiên). Giá trị của M bằng
37. Có bao nhiêu số tự nhiên có ba chữ số, trong đó có đúng một chữ số 5
38. ƯCLN(120,168)
39. Cho A=1-7+13-19+25-31+.... Số hạng thứ 2020 của A
40. Cho hình vẽ gồm các đường thẳng, đoạn thẳng, tia như sau

Có bao nhiêu đường thẳng, tia cắt đoạn thẳng AB
41. Tổng S=3+5+7+...+2021 có bao nhiêu số hạng
42. Trong 50 kg nước biển có 2 kg muối. Tỉ số phần trăm của muối trong nước biển là

 

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN