Đề cương Toán 6 học kì 2 Trường THCS Tô Hoàng năm 2019

Đề cương Toán 6 học kì 2 Trường THCS Tô Hoàng năm 2019.

Đề cương Toán 6 học kì 2 Trường THCS Tô Hoàng năm 2019; Nội dung chương trình hết tuần 36. Dưới đây là phần mô tả một số câu hỏi có trong đề cương.

TRÍCH DẪN ĐỀ CƯƠNG

Bài 5: Một tổ công nhân trồng một số cây trong ba đợt. Đợt một, tổ trồng được \dfrac{1}{3} tổng số cây. Đợt hai, tổ trồng được \dfrac{3}{7} số cây còn lại phải trồng. Đợt ba, tổ trồng hết 160 cây. Tính tổng số cây mà đội công nhân phải trồng.

Bài 6: Bạn Nga đọc một cuốn sách trong 3 ngày. Ngày thứ nhất, bạn đọc được \dfrac{1}{5} số trang sách. Ngày thứ hai, bạn đọc được \dfrac{2}{3} số trang sách còn lại. Ngày thứ ba, bạn đọc 200 trang sách còn lại.

  1. Hỏi cuốn sách bạn Nga đọc có bao nhiêu trang?
  2. Tính số trang sách bạn Nga đọc được trong ngày thứ nhất; ngày thứ hai.
  3. Tính tỉ số giữa số trang sách bạn Nga đọc được trong ngày thứ nhất và ngày thứ ba.
  4. Tính tỉ số phần trăm giữa số trang sách bạn Nga đọc được trong ngày thứ nhất, ngày thứ hai và ngày thứ ba với tổng số trang của cuốn sách?
  5. Dựng biểu đồ phần trăm dạng cột biểu diễn các tỉ số phần trăm đó.

Nếu các bạn thấy trang Ươm mầm hữu ích, các bạn hãy ấn “Thích” và “Chia sẻ” lên trang Facebook của bạn để cho nhiều người cùng sử dụng (sau khi ấn “Thích” và “Chia sẻ”, các bạn sẽ được thi thử miễn phí không bị giới hạn bởi số đề thi). Ươm mầm tri thức sẽ cập nhật càng nhiều đề thi, đáp án và nhiều tính năng khác nữa.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN